Generelle leveringsbetingelser

Siste oppdatering: 25 april 2013

1. Anvendelse

1.1. Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for leveranser innenfor Sverige og Norge av produkter produsert av Glasdon Europe AB, til kjøperen. Bestemmelsene har forrang foran motstridende eller avvikende bestemmelser som er tilgjengliggjort av kjøperen. Avvik fra bestemmelsene må avtales skriftlig for å få gyldighet.

1.2. Når begrepet "skriftlig" brukes i disse bestemmelsene, menes en handling som er underskrevet av begge parter, eller brev, telefaks, elektronisk post eller andre medier som partene har kommet til enighet om.

2. Avtale på Internett

Ved Internett-bestilling via www.glasdon.com eller en av Glasdons hjemmesider trer avtale om kjøp først i kraft etter at Glasdon Europe AB har bekreftet bestillingen gjennom en skriftlig ordrebekreftelse til kjøperens e-postadresse. Kjøper foretar bestilling via nett, e-post eller faks til det angitte faksnummeret.

3. Produktinformasjon

3.1. Kjøper kan bestille produkter fra Glasdon Europe ABs via det til enhver tid gjeldende produktsortimentet. Produktsortimentet er tilgjengelig på Glasdon Europe ABs hjemmeside www.glasdon.com.

3.2. Opplysninger i produktinformasjon, prislister og lignende elementer er bindende kun i den grad som er uttrykkelig angitt i avtalen.

4. Levering og leveringstid

4.1. Levering skjer fraktfritt til den adressen i Sverige eller Norge som kjøper har angitt.

4.2. Har partene i stedet for et bestemt leveringstidspunkt avtalt et tidsperiode som leveringen skal finne sted innenfor, løper denne perioden fra avtalens ikrafttredelsestidspunkt.

5. Leveringskontroll

5.1. Kjøper skal ved mottak av leveranse kontrollere varene med hensyn til synlige feil, at antallet paller og esker stemmer overens med hva som er angitt på pakksedlene, samt at antallet varer stemmer overens med det oppgitte antallet på eskene. Kjøper skal deretter kvittere for mottaket av produktene på speditørens leveringsseddel. Feil og mangler skal varsles til Glasdon Europe AB umiddelbart.

5.2. Dersom det oppdages skader som kan ha oppstått under transporten, skal feilen umiddelbart meddeles speditøren og registreres i fraktdokumentet.

6. Pris og prisjustering

Prisen på varene angis eksklusive mva. Dersom en fast pris er avtalt og det etter avtaleinngåelse legges på eksport- eller importavgift, toll, skatt ved eksport, import og leveranse eller annet lignende pålegg, eller det oppstår endringer i dette, skal prisen, dersom påleggets ikrafttredelse eller endring ikke er omfattet av avtalen, endres tilsvarende.

7. Betaling

7.1. Glasdon Europe AB utfører en kredittvurdering før godkjenning av etterskuddsvis betaling (faktura). Ved en positiv kredittvurdering er betalingsvilkårene 30 dager netto regnet fra fakturadato. Forsinkelsesrente beregnes i henhold til den svenske renteloven (1975:635).

7.2. Dersom kjøper ikke betaler i tide, har Glasdon Europe AB mulighet til å sende ut betalingspåminnelse. I forbindelse med dette har Glasdon Europe AB rett til å legge på et påminnelsesgebyr. Hvis kjøper ikke har betalt innen 10 dager etter betalingspåminnelsen, kan forfalte fakturaer bli sendt til inkasso uten ytterligere varsel fra Glasdon Europe AB. Inkassokostnader blir lagt til ved utsendelse av kravbrev i henhold til den svenske inkassoloven (1974:182).

7.3. For Glasdon Europe AB er betaling i tide av avgjørende betydning – derfor anses betalingsforsinkelser for å være et vesentlig avtalebrudd og innebærer at Glasdon Europe AB kan heve avtalen og kreve skadeserstatning, uansett om produktene er i kjøpers besittelse eller ikke. Helt eller delvis uteblitt betaling innebærer også at Glasdon Europe AB kan stanse leveransen av produkter til kjøper, kreve at akseptabel sikkerhet stilles samt endre betalingsbetingelsene.

8. Heving av avtalen

Glasdon Europe AB kan når som helst si opp en avtale med umiddelbar virkning dersom:

  1. Kjøper er for sent ute med betalingen.
  2. Kjøper utsettes for konkurs, innleder akkordforhandlinger eller gjenoppbygging, trer i likvidasjon eller på annen måte blir insolvent.
  3. Kjøper utfører vesentlige brudd på forpliktelsene i henhold til avtalen eller på annen måte opptrer illojalt.

9. Mistanke om avtalebrudd

Dersom Glasdon Europe AB har skjellig grunn til å anta at kjøper ikke vil oppfylle en vesentlig del av avtalen, kan Glasdon Europe AB innstille leveransen av produkter samt kreve at akseptabel sikkerhet stilles for kjøpers rettmessige oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til avtalen.

10. Ansvar og garanti

10.1. Glasdon Europe AB garanterer de leverte produktenes fagmessige utførsel samt oppfyllelsen av avtalte krav og bestemmelser. Glasdon Europe AB påtar seg å reparere feilaktige produkter ved sitt eget verksted kostnadsfritt, eller, dersom Glasdon Europe ABs skulle ønske det, gi kjøper erstatning for verdien av slike produkter eller for justeringskostnader, men maks. med et beløp tilsvarende avtalt pris for det feilaktige produktet.

10.2. Garantien gjelder for feil som eksisterte da risikoen for de leverte produktene gikk over til kjøper, og som viser seg og skriftlig anmerkes innen tolv (12) måneder etter levering.

10.3. Kjøper skal ved retur av feilaktige produkter følge Glasdon Europe ABs til enhver tid gjeldende retningslinjer for retur og reklamasjon med mindre annet er avtalt mellom partene.

10.4. Glasdon Europe ABs ansvar i forbindelse med dette gjelder ikke Glasdon Europe ABs tilbud av tjenester.

11. Ansvarsbegrensning

Glasdon Europe ABs ansvar for feil, mangler og forsinkelser er begrenset til følger som er angitt i avtalen, og skal ikke i noe tilfelle omfatte indirekte tap med mindre skaden, mangelen eller forsinkelsen oppstår som en direkte følge av at Glasdon Europe AB opptrer grovt uaktsomt eller skjødesløst.

12. Produktansvar

Glasdon Europe AB har kun ansvar for skader som produktene påfører en tredjeperson dersom et slikt ansvar pålegges Glasdon Europe AB i henhold til den svenske produktansvarsloven (1992:18).

13. Ansvarsfritak

Dersom en part blir forhindret i å oppfylle avtalen som følge av omstendigheter som ligger utenfor partens kontroll, og som parten med rimelighet ikke kunne forventes å regne med ved inngåelse av avtalen, og hvis følger parten heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet, eller at partens underleverandør forhindres i å fullbyrde leveransen på grunn av ovennevnte omstendigheter, skal dette utgjøre en fritaksgrunn som innebærer en forskyvning av tidspunktet for utførelse og fritak fra følger. Dersom oppfyllelsen av avtalen er forhindret i lengre tid enn tre (3) måneder som følge av en av ovennevnte omstendigheter, uten at erstatningsplikt inntrer, fratres avtalen skriftlig.

14. Overdragelse

Kjøper kan ikke uten skriftlig godkjenning fra Glasdon Europe AB overdra rettigheter eller plikter i henhold til avtalen.

15. Tvistemål og gjeldende lov

15.1. Svensk rett er gjeldende.

15.2. Eventuell tvist skal fastsettes gjennom voldgift i henhold til gjeldende svensk lov (1999:116) om voldgiftsprosess på tidspunktet for inngivelse av tvist, men prosessen med hensyn til betaling for leveransen må iverksettes av Glasdon Europe AB ved allmenn domstol. Språket i voldgiftsprosessen skal være svensk. Voldgiftsforhandlingene skal finne sted i Göteborg i Sverige.